İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metninde, kişisel verilerinizin Altınöz Kuyumculuk Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından “Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. Kuzu Efect AVM B-Blok 1/5/38 06450 Çankaya/Ankara” adresinde işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak belirtilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenebilir:

 • İletişim bölümünden veya sosyal medya hesaplarından talepte bulunmanız durumunda,
 • İlgili kişilerin faydalanması için Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili çalışmaların yapılması,
 • İlgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınması, dilek/önerilerin değerlendirilmesi ve şikâyetlerin alınması,
 • Şirketimizin hizmetlerini ilgili kişilere önermek ve tanıtmak için gerekli aktivitelerin planlanması ve uygulanması,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek, iş stratejilerini planlamak ve uygulamak,
 • İletişim kanallarından talepte bulunmanız durumunda, bilgi alınması, dilek/önerilerin değerlendirilmesi ve şikâyetlerin alınması,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve uygulamak,
 • Altınöz Kuyumculuğun web sitesinde oluşabilecek sorunları gidermek,
 • Müşteri ilişkileri sisteminin daha iyi hizmet sunmak için kullanılması,
 • Ticari elektronik ileti gönderimi ve e-bülten hizmetlerinden faydalanmanız,
 • İlgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) aracılığıyla ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca, çerezler dışında kişisel verileriniz, internet sitesinde bulunan formlar aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

 • Kanun m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kanun m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün bulunması.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun olarak, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları ve yurt dışında bulunan sağlayıcılar), şirket iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı tarafları öğrenme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda sayılan (e) ve (f) bentlerine uygun olarak yapılan işlemlerin 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili bilgi ve başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak “Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. Kuzu Efect AVM B-Blok 1/5/38 06450 Çankaya/Ankara” adresine yazılı olarak veya info@altinozonline.com.tr e-posta adresine ileterek yapabilirsiniz.

Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınızı sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ücret talep edilebilir. Talepleriniz, Şirketimiz tarafından kabul edilebilir ve işleme konulabilir veya gerekçesiyle birlikte yazılı olarak reddedilebilir.

Başvurunuzun reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi durumunda, cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün içinde ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Ancak, şikâyet yoluna başvurmadan önce tüm başvuru yolları tüketilmelidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrendiğinde görev alanına giren konularla ilgili olarak gerekli incelemeleri yapar. Şikâyet üzerine, Kurul talebi inceler ve ilgililere bir cevap verir. Altıncı madde çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda bir ihlal tespit edilirse, Kurul, veri sorumlusu tarafından giderilmesi gereken hukuka aykırılıkları tespit ederek ilgililere bildirir. Bu karar, tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafi edilemez zararların ortaya çıkması ve açıkça hukuka aykırılığın bulunması durumunda, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Şirketimiz verilerinizi titizlikle koruduğunu belirtmek ister ve sizlere gösterdiğiniz güven için teşekkür eder.

×